Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
31 Сайдын тушаал 213 ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2008-06-04 2008-06-04 Дэлгэрэнгүй
32 Засгийн газрын тогтоол 140 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2009 ОНД АГНАХ,БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2008-04-18 2008-04-18 Дэлгэрэнгүй
33 Сайдын тушаал 120/51 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /АМЬТНЫГ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЗОРИУЛАЛТААР БАРЬЖ, ТЭМДЭГЛЭХ ЖУРАМ/ 2008-03-26 2008-03-26 Дэлгэрэнгүй
34 Засгийн газрын тогтоол 345 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2008 ОНД АГНАХ,БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2007-12-26 2007-12-26 Дэлгэрэнгүй
35 Сайдын тушаал 292 ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, АН АМЬТНЫ ХОЛБОГДОЛТОЙ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СОРЬЦ, ДЭЭЖИЙГ ГАДААД УЛСАД ГАРГАХ ЖУРАМ/ 2007-10-01 2007-10-12 Дэлгэрэнгүй
36 Сайдын тушаал 283-252-642 ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2007-09-24 2007-09-24 Дэлгэрэнгүй
37 Засгийн газрын тогтоол 192 ЦАГААН ЗЭЭРИЙН ЭВЭР, ХАЛИУН БУГЫН ЯСАН ЭВЭР ГАДААДАД ГАРГАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2007-08-08 2007-08-08 Дэлгэрэнгүй
38 Засгийн газрын тогтоол 304 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2007 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2006-12-20 2006-12-20 Дэлгэрэнгүй
39 Засгийн газрын тогтоол 171 ИДЛЭГ ШОНХОР ШУВУУНЫ ЖИШИГ ҮНЭ, ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ 2006-07-19 2006-07-19 Дэлгэрэнгүй
40 Засгийн газрын тогтоол 253 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ, АГНУУРЫН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2005-12-21 2005-12-21 Дэлгэрэнгүй