Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
21 Засгийн газрын тогтоол 195 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ГАДААДАД ГАРГАХ ИДЛЭГ ШОНХОРЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2012-06-05 2012-06-05 Дэлгэрэнгүй
22 Монгол Улсын хууль АМЬТНЫ ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2012-05-17 2012-05-17 Дэлгэрэнгүй
23 Засгийн газрын тогтоол 363 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2012 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2011-12-21 2011-12-21 Дэлгэрэнгүй
24 Засгийн газрын тогтоол 277 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (НЭН ХОВОР, ХОВОР АМЬТДЫГ ХАМГААЛАХ) 2011-09-21 2011-09-21 Дэлгэрэнгүй
25 Засгийн газрын тогтоол 251 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ГАДААДАД ГАРГАХ ИДЛЭГ ШОНХОРЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2011-08-17 2011-08-17 Дэлгэрэнгүй
26 Засгийн газрын тогтоол 65 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2011 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2011-03-02 2011-03-02 Дэлгэрэнгүй
27 Сайдын тушаал 411 АГНУУРЫН ЗАРИМ АМЬТНЫГ АГНАХ, БАРИХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2009-12-24 2009-12-24 Дэлгэрэнгүй
28 Сайдын тушаал 407 АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР 2010 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЪТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ДЭЭД ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2009-12-24 2009-12-24 Дэлгэрэнгүй
29 Засгийн газрын тогтоол 112 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2010 ОНД АГНАХ,БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2009-04-15 2009-04-15 Дэлгэрэнгүй
30 Засгийн газрын тогтоол 267 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (ЗАГАСЫГ ХАМГААЛАХ, ӨСГӨХ) 2008-06-25 2008-06-25 Дэлгэрэнгүй