Хууль эрх зүй
Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
11 Засгийн газрын тогтоол 155 ТУСГАЙ ЗАРИУЛАЛТААР 2017 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2016-11-23 2016-11-23 Дэлгэрэнгүй
12 Засгийн газрын тогтоол 463 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2016 ОНД АГНАХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2015-11-23 2016-01-01 Дэлгэрэнгүй
13 Засгийн газрын тогтоол 164 ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ / ЗГ-ЫН 2014 ОНЫ 377-Р ТОГТООЛД 2015-04-27 2015-04-27 Дэлгэрэнгүй
14 Сайдын тушаал A-128 ТУСГАЙ БОЛОН АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АМЬТАН АГНАХ,БАРИХ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ 2014-04-21 2014-04-21 Дэлгэрэнгүй
15 Засгийн газрын тогтоол 122 2014 ОНЫ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2014-04-12 2014-04-12 Дэлгэрэнгүй
16 Сайдын тушаал A-61 АГНУУРЫН ЗАРИМ АМЬТДЫГ АГНАХ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ЭКСПОРТЛОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2014-02-25 2014-02-25 Дэлгэрэнгүй
17 Засгийн газрын тогтоол 297 ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ 2013-3-16 НЫ 92-Р ТОГТООЛ/ 2013-08-16 2013-08-16 Дэлгэрэнгүй
18 Засгийн газрын тогтоол 92 2013 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2013-03-16 2013-03-16 Дэлгэрэнгүй
19 Засгийн газрын тогтоол 93 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /АГНУУР/ 2013-03-16 2013-03-16 Дэлгэрэнгүй
20 Засгийн газрын тогтоол 15 ГАДААДАД ГАРГАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2013-01-12 2013-01-12 Дэлгэрэнгүй