Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Cryptosporangiaceae Cryptosporangium Cryptosporangium sp. Cryptosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
2 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinomadura Actinomadura sp. Actinomadura sp. Дэлгэрэнгүй
3 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Nonomuraea Nonomuraea sp. Nonomuraea sp. Дэлгэрэнгүй
4 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Brevibacteriaceae Brevibacterium Brevibacterium sp. Brevibacterium sp. Дэлгэрэнгүй
5 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Microtetraspora Microtetraspora sp. Microtetraspora sp. Дэлгэрэнгүй
6 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Streptosporangium Streptosporangium sp. Streptosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
7 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Streptomyces Streptomyces sp. Streptomyces sp. Дэлгэрэнгүй
8 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Saccharothrix Saccharothrix sp. Saccharothrix sp. Дэлгэрэнгүй
9 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Herbidospora Herbidospora sp. Herbidospora sp. Дэлгэрэнгүй
10 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Dermacoccaceae Luteipulveratus Luteipulveratus sp. Luteipulveratus sp. Дэлгэрэнгүй