Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
71 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Streptosporangium Streptosporangium sp. Streptosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
72 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Microtetraspora Microtetraspora sp. Microtetraspora sp. Дэлгэрэнгүй
73 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Nonomuraea Nonomuraea sp. Nonomuraea sp. Дэлгэрэнгүй
74 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Herbidospora Herbidospora sp. Herbidospora sp. Дэлгэрэнгүй
75 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Streptomyces Streptomyces sp. Streptomyces sp. Дэлгэрэнгүй
76 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Saccharothrix Saccharothrix sp. Saccharothrix sp. Дэлгэрэнгүй
77 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Pseudonocardia Pseudonocardia sp. Pseudonocardia sp. Дэлгэрэнгүй
78 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Kibdelosporangium Kibdelosporangium sp. Kibdelosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
79 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinophytocola Actinophytocola sp. Actinophytocola sp. Дэлгэрэнгүй
80 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinobispora Actinobispora sp. Actinobispora sp. Дэлгэрэнгүй