Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
71 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Simocephalus Simocephalus vetulus Simocephalus vetulus Дэлгэрэнгүй
72 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Scapholeberis Scapholeberis mucronata Scapholeberis mucronata Дэлгэрэнгүй
73 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Ceriodaphnia Ceriodaphnia reticulata Ceriodaphnia reticulata Дэлгэрэнгүй
74 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Ceriodaphnia Ceriodaphnia dubia Ceriodaphnia dubia Дэлгэрэнгүй
75 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Ceriodaphnia Ceriodaphnia quadrangula Ceriodaphnia quadrangula Дэлгэрэнгүй
76 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Ceriodaphnia Ceriodaphnia pulchella Ceriodaphnia pulchella Дэлгэрэнгүй
77 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Daphnia Daphnia carinata Daphnia carinata Дэлгэрэнгүй
78 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Daphnia Daphnia magna Daphnia magna Дэлгэрэнгүй
79 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Daphnia Daphnia galeata Daphnia galeata Дэлгэрэнгүй
80 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Daphnia Daphnia hyalina Daphnia hyalina Дэлгэрэнгүй