Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
61 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Peracantha Peracantha truncata Peracantha truncata Дэлгэрэнгүй
62 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Acroperus Acroperus elongatus Acroperus elongatus Дэлгэрэнгүй
63 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Acroperus Acroperus harpae Acroperus harpae Дэлгэрэнгүй
64 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Camptocercus Camptocercus rectirostris Camptocercus rectirostris Дэлгэрэнгүй
65 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Graptoleberis Graptoleberis testudinaria Graptoleberis testudinaria Дэлгэрэнгүй
66 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Monospilus Monospilus dispar Monospilus dispar Дэлгэрэнгүй
67 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Eurycercus Eurycercus lamellatus Eurycercus lamellatus Дэлгэрэнгүй
68 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Bosminidae Bosmina Bosmina coregoni Bosmina coregoni Дэлгэрэнгүй
69 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Bosminidae Bosmina Bosmina longispina Bosmina longispina Дэлгэрэнгүй
70 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Simocephalus Simocephalus expinosus Simocephalus expinosus Дэлгэрэнгүй