Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
51 Basidiomycota Agaricomycetes Incertae sedis Incertae sedis Amphinema Amphinema sp. Amphinema sp. Дэлгэрэнгүй
52 Basidiomycota Agaricomycetes Incertae sedis Peniophoraceae Peniophora Peniophora sp. Peniophora sp. Дэлгэрэнгүй
53 Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Steccherinaceae Diplomitoporus Diplomitoporus sp. Diplomitoporus sp. Дэлгэрэнгүй
54 Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Fomes Fomes sp. Fomes sp. Дэлгэрэнгүй
55 Basidiomycota Agaricomycetes Hymenochaetales Incertae sedis Trichaptum Trichaptum sp. Trichaptum sp. Дэлгэрэнгүй
56 Basidiomycota Agaricomycetes Gloeophyllales Gloeophyllaceae Gloeophyllum Gloeophyllum sp. Gloeophyllum sp. Дэлгэрэнгүй
57 Basidiomycota Agaricomycetes Corticiales Corticiaceae Laetisaria Laetisaria sp. Laetisaria sp. Дэлгэрэнгүй
58 Basidiomycota Agaricomycetes Cantharellales Hydnaceae Sistotrema Sistotrema sp. Sistotrema sp. Дэлгэрэнгүй
59 Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Tricholomataceae Lyophyllum Lyophyllum sp. Lyophyllum sp. Дэлгэрэнгүй
60 Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Psathyrellaceae Coprinellus Coprinellus sp. Coprinellus sp. Дэлгэрэнгүй