Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
41 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Macrothricidae Macrothrix Macrothrix hirsuticornis Macrothrix hirsuticornis Дэлгэрэнгүй
42 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Macrothricidae Macrothrix Macrothrix dadayi Macrothrix dadayi Дэлгэрэнгүй
43 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Pseudochydorus Pseudochydorus globosus Pseudochydorus globosus Дэлгэрэнгүй
44 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Chydorus Chydorus sphaericus Chydorus sphaericus Дэлгэрэнгүй
45 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Pleuroxus Pleuroxus truncatus Pleuroxus truncatus Дэлгэрэнгүй
46 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Pleuroxus Pleuroxus aduncus Pleuroxus aduncus Дэлгэрэнгүй
47 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Pleuroxus Pleuroxus uncinatus polyodontus Pleuroxus uncinatus polyodontus Дэлгэрэнгүй
48 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Pleuroxus Pleuroxus uncinatus Pleuroxus uncinatus Дэлгэрэнгүй
49 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Biapertura Biapertula affinis Biapertula affinis Дэлгэрэнгүй
50 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alonella Alonella excisa Alonella excisa Дэлгэрэнгүй