Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
21 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Eucyclops Eucyclops serrulatus Eucyclops serrulatus Дэлгэрэнгүй
22 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Macrocyclops Macrocyclops albidus Macrocyclops albidus Дэлгэрэнгүй
23 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Arctodiaptomus Arctodiaptomus paulseni Arctodiaptomus paulseni Дэлгэрэнгүй
24 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Eudiaptomus Eudiaptomus graciloides Eudiaptomus graciloides Дэлгэрэнгүй
25 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Eudiaptomus Eudiaptomus vulgaris Eudiaptomus vulgaris Дэлгэрэнгүй
26 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Eudiaptomus Eudiaptomus gracilis Eudiaptomus gracilis Дэлгэрэнгүй
27 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Hemidiaptomus Hemidiaptomus ignatovi Hemidiaptomus ignatovi Дэлгэрэнгүй
28 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Neutrodiaptomus Neutrodiaptomus incongruens Neutrodiaptomus incongruens Дэлгэрэнгүй
29 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Acanthodiaptomus Acanthodiaptomus denticornis Acanthodiaptomus denticornis Дэлгэрэнгүй
30 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Acanthodiaptomus Acanthodiaptomus tibetanus Acanthodiaptomus tibetanus Дэлгэрэнгүй