Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
11 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Megacyclops Megacyclops viridis Megacyclops viridis Дэлгэрэнгүй
12 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops furcifer Cyclops furcifer Дэлгэрэнгүй
13 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops vicinus Cyclops vicinus Дэлгэрэнгүй
14 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops scutifer wigrensis Cyclops scutifer wigrensis Дэлгэрэнгүй
15 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops scutifer Cyclops scutifer Дэлгэрэнгүй
16 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops lacustris Cyclops lacustris Дэлгэрэнгүй
17 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops abyssorum abyssorum Cyclops abyssorum abyssorum Дэлгэрэнгүй
18 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops strenuus Cyclops strenuus Дэлгэрэнгүй
19 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Eucyclops Eucyclops macrurus Eucyclops macrurus Дэлгэрэнгүй
20 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Eucyclops Eucyclops serrulatus proximus Eucyclops serrulatus proximus Дэлгэрэнгүй