Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
91 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Spiruridae Sicarius Sicarius sp Sicarius sp Дэлгэрэнгүй
92 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Diplotriaenidae Serratospiculum Serratospiculum sp Serratospiculum sp Дэлгэрэнгүй
93 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Diplotriaenidae Serratospiculum Serratospiculum sp Serratospiculum sp Дэлгэрэнгүй
94 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Diplotriaenidae Serratospiculum Serratospiculum sp Serratospiculum sp Дэлгэрэнгүй
95 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Diplotriaenidae Rhabdometra Rhabdometra sp Rhabdometra sp Дэлгэрэнгүй
96 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Diplotriaenidae Rhabdometra Rhabdometra sp Rhabdometra sp Дэлгэрэнгүй
97 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Anisakidae Porrocaecum Porrocaecum sp Porrocaecum sp Дэлгэрэнгүй
98 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Anisakidae Porrocaecum Porrocaecum sp Porrocaecum sp Дэлгэрэнгүй
99 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Anisakidae Porrocaecum Porrocaecum sp Porrocaecum sp Дэлгэрэнгүй
100 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Anisakidae Porrocaecum Porrocaecum sp Porrocaecum sp Дэлгэрэнгүй