Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Proteobacteria - Proteobacteria
Ангийн нэр: Gammaproteobacteria - Gammaproteobacteria
Багийн нэр: Oceanospirillales - Oceanospirillales
Овгийн нэр: Halomonadaceae - Halomonadaceae
Төрлийн нэр: Halovibrio - Halovibrio
Зүйлийн нэр: Halovibrio sp. - Halovibrio sp.
Буцах