Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Цагираг хорхой Хануур хорхой Rhynchobdellida Glossiphoniidae Glossiphonia Glossiphonia Дэлгэрэнгүй
2 Цагираг хорхой Хануур хорхой Arhynchobdellida  Erpobdellidae Herpobdella Herpobdella Дэлгэрэнгүй
3 Цагираг хорхой Хануур хорхой Rhynchobdellida Piscicolidae Piscicola Piscicola Дэлгэрэнгүй
4 Цагираг хорхой Хануур хорхой Rhynchobdellida Glossiphoniidae Protoclepsis Protoclepsis Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Arundinax Arundinax Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Calcariidae Calcarius Calcarius Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Билүүсийнхэн Threskiornis Threskiornis Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Paradoxornis Paradoxornis Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Arctonyx Arctonyx Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тодолынхон Acridotheres Acridotheres Дэлгэрэнгүй