Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Мөрөг Cyprinus Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Цагаан догтор Chanodichthys Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Чимхүүр загас Cobitis Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Гурамсан эрээлж Triplophysa Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Моголзой Misgurnus Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Хэлтэг Carassius Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Наймас эрээлж Lefua Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Яст загас Хилэмтэн Хилэмийнхэн Хилэм Acipenser Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Эрээлж Barbatula Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Сугасан гүрц Gnathopogon Дэлгэрэнгүй