Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Nonomuraea Nonomuraea Дэлгэрэнгүй
2 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Microtetraspora Microtetraspora Дэлгэрэнгүй
3 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Herbidospora Herbidospora Дэлгэрэнгүй
4 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Saccharothrix Saccharothrix Дэлгэрэнгүй
5 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Streptomyces Streptomyces Дэлгэрэнгүй
6 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinophytocola Actinophytocola Дэлгэрэнгүй
7 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Brevibacteriaceae Brevibacterium Brevibacterium Дэлгэрэнгүй
8 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Kibdelosporangium Kibdelosporangium Дэлгэрэнгүй
9 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Pseudonocardia Pseudonocardia Дэлгэрэнгүй
10 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Streptosporangium Streptosporangium Дэлгэрэнгүй