Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
81 Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Шунгуурынхан Шунгуур Tachybaptus Дэлгэрэнгүй
82 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Хотонгийнхон Хотон Pelecanus Дэлгэрэнгүй
83 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Гогойныхон Гогой Phalacrocorax Дэлгэрэнгүй
84 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Бухшувуу Botaurus Дэлгэрэнгүй
85 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Дэглэй Ardeola Дэлгэрэнгүй
86 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Дэглий Ardea Дэлгэрэнгүй
87 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Дэгэл Bubulcus Дэлгэрэнгүй
88 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Дэглэй Butorides Дэлгэрэнгүй
89 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Дэглий Egretta Дэлгэрэнгүй
90 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Бухшувуу Ixobrychus Дэлгэрэнгүй