Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
71 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Agelenidae Agelena Agelena Дэлгэрэнгүй
72 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Мөлхөө эрвээхэй Aglais Aglais Дэлгэрэнгүй
73 Үе хөлтөн Шавж Хаварч Perlidae Agnetina Agnetina Дэлгэрэнгүй
74 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Жийгээ/Бар цох Agonum Agonum Дэлгэрэнгүй
75 Үе хөлтөн Шавж Хоовгон Hydroptilidae Agraylea Agraylea Дэлгэрэнгүй
76 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Lycosidae Agreoce Agreoce Дэлгэрэнгүй
77 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Цэнхэр эрвээхэй Agriades Agriades Дэлгэрэнгүй
78 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Мөлгөр цох Agrilus Agrilus Дэлгэрэнгүй
79 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Няслуур цох Agriotes Agriotes Дэлгэрэнгүй
80 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шумбуурынхан Agrius Agrius Дэлгэрэнгүй