Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
11 Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Голио Zichya Zichya Дэлгэрэнгүй
12 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Том хөлт цох Zeugophora Zeugophora Дэлгэрэнгүй
13 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Gnaphosidae Zelotes Zelotes Дэлгэрэнгүй
14 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Linyphiidae Zelotes Zelotes Дэлгэрэнгүй
15 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Одой цох Zeadolopus Zeadolopus Дэлгэрэнгүй
16 Хөвчтөн Шувуу Тогоруутан Түнжүүрийнхэн Түнжүүр Zapornia Дэлгэрэнгүй
17 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Zanclognatha Zanclognatha Дэлгэрэнгүй
18 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шөвгөр хушуут цох Zacladus Zacladus Дэлгэрэнгүй
19 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шөвгөр хушуут цох Yunakovius Yunakovius Дэлгэрэнгүй
20 Basidiomycota Microbotryomycetes Sporidiobolales Dipodascaceae Yarrowia Yarrowia Дэлгэрэнгүй