Мэргэжлийн байгууллага
Хайлтын хэсэг
Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрхийн дугаар Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Эрх авсан чиглэл
1 Монголын анчдын нийгэмлэг НҮТББ 2015/014 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй
2 Азийн бүргэд ХХК 2015/013 2021-08-06 Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан асралт ХХК 2016/016 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй
4 Агнуурын менежментийн төв ТББ 170624 2020-02-06 2023-02-06 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
5 Монголиан хантинг ХХК 170625 2020-02-06 2023-02-06 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
6 Говийн гайхамшигт амьтад ТББ 170628 2020-02-06 2023-02-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
7 Байгаль хамгаалах монголын тул сан 2013/j039 2019-10-29 2022-10-29 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Дэлгэрэнгүй
8 Грасслэнд тур ХХК 170620 2019-10-29 2022-10-29 Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Дэлгэрэнгүй
9 Био инноваци ХХК 170619 2019-10-29 2022-10-29 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
10 Эквайн тохой ХХК 170621 2019-10-29 2022-10-29 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй