Мэргэжлийн байгууллага
Хайлтын хэсэг
Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрхийн дугаар Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Эрх авсан чиглэл
1 Амьтан асралт ХХК 2016/016 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй
2 Хустайн цогцолборт газар төв ТББ 2016/011 2016-04-29 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
3 Монголын анчдын нийгэмлэг НҮТББ 2015/014 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй
4 Азийн бүргэд ХХК 2015/013 2021-08-06 Дэлгэрэнгүй
5 Авралын эрэлд ХХК 2014/J 099 2014-07-17 2023-10-09 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
6 Байгаль хамгаалах монголын тул сан 2013/j039 2019-10-29 2022-10-29 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Дэлгэрэнгүй
7 Найман орд ХХК 2010/ J 275 2016-10-14 2022-10-29 Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан агнуурын ажил эрхлэх, Ан амьтан хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, Дэлгэрэнгүй
8 Ханомаро тур ХХК 17598 2019-02-25 2022-02-25 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
9 Говийн гайхамшигт амьтад ТББ 170628 2020-02-06 2023-02-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
10 Монголиан хантинг ХХК 170625 2020-02-06 2023-02-06 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй