Мэргэжлийн байгууллага
Хайлтын хэсэг
Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрхийн дугаар Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Эрх авсан чиглэл
1 Эрдэнэ согоо ХХК 170581 2018-08-06 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
2 Эквайн тохой ХХК 170621 2019-10-29 2022-10-29 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
3 Хустайн цогцолборт газар төв ТББ 2016/011 2016-04-29 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
4 Хомын талын тахь ТББ 170585 2018-08-06 2021-08-06 Дэлгэрэнгүй
5 Ханомаро тур ХХК 17598 2019-02-25 2022-02-25 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
6 Талын жононгууд ХХК 170582 2018-08-06 2021-08-06 Ан амьтан асран хамгаадах, Амьтны хүрээлэн ажиллуулах, Дэлгэрэнгүй
7 Сар уул од тур ХХК 170580 2018-08-06 2021-08-06 Дэлгэрэнгүй
8 Отгонбор хавцал НҮТББ 170596 2019-02-25 2022-02-25 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
9 Натурал ай эн эн ХХК 170609 2019-07-02 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
10 Найман орд ХХК 2010/ J 275 2016-10-14 2022-10-29 Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан агнуурын ажил эрхлэх, Ан амьтан хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, Дэлгэрэнгүй