Мэргэжлийн байгууллага
Хайлтын хэсэг
Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрхийн дугаар Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Эрх авсан чиглэл
21 Монголын агнуурын загас холбоо ТББ 170604 2019-07-02 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
22 Монголын анчдын нийгэмлэг НҮТББ 2015/014 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх, Дэлгэрэнгүй
23 Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг ТББ 170595 2018-02-06 2022-02-25 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
24 Найман орд ХХК 2010/ J 275 2016-10-14 2022-10-29 Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан агнуурын ажил эрхлэх, Ан амьтан хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, Дэлгэрэнгүй
25 Натурал ай эн эн ХХК 170609 2019-07-02 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
26 Отгонбор хавцал НҮТББ 170596 2019-02-25 2022-02-25 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
27 Сар уул од тур ХХК 170580 2018-08-06 2021-08-06 Дэлгэрэнгүй
28 Талын жононгууд ХХК 170582 2018-08-06 2021-08-06 Ан амьтан асран хамгаадах, Амьтны хүрээлэн ажиллуулах, Дэлгэрэнгүй
29 Ханомаро тур ХХК 17598 2019-02-25 2022-02-25 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
30 Хомын талын тахь ТББ 170585 2018-08-06 2021-08-06 Дэлгэрэнгүй