Мэргэжлийн байгууллага
Хайлтын хэсэг
Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрхийн дугаар Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Эрх авсан чиглэл
11 Био инноваци ХХК 170619 2019-10-29 2022-10-29 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
12 Говийн гайхамшигт амьтад ТББ 170628 2020-02-06 2023-02-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
13 Грасслэнд тур ХХК 170620 2019-10-29 2022-10-29 Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Дэлгэрэнгүй
14 Дорнын мөнгөн буйр ХХК 170623 2019-10-29 2022-10-29 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
15 Зэв хантинг энд сафари турс ХХК 170608 2019-07-02 2022-07-02 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
16 Их говийн үндэстэн ХХК 170606 2019-07-02 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
17 Их үйлсийн гэрэл ХХК 170603 2019-07-02 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
18 Мармара интернэйшнл ХХК 170584 2018-08-06 2021-08-06 Дэлгэрэнгүй
19 Монголиан хантинг ХХК 170625 2020-02-06 2023-02-06 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
20 Монгол сафари ХХК 170607 2019-07-02 2022-07-02 Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй