Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Байгаль хамгаалах монголын тул сан
Эрхийн дугаар: 2013/j039
Эрх авсан чиглэл: Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо: 2019-10-29
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: A/621
Эрх дуусах огноо: 2022-10-29
Буцах