Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Био инноваци ХХК
Эрхийн дугаар: 170619
Эрх авсан чиглэл: Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо: 2019-10-29
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: A/621
Эрх дуусах огноо: 2022-10-29
Буцах