Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Ашигт ургамал сан ТББ
Эрхийн дугаар: 170597
Эрх авсан чиглэл: Амьтны хүрээлэн ажиллуулах, Ан амьтан асран хамгаадах, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо: 2019-02-25
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: A/56
Эрх дуусах огноо: 2022-02-25
Буцах