Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Агнуурын менежментийн төв ТББ
Эрхийн дугаар: 170624
Эрх авсан чиглэл: Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо: 2020-02-06
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: A/56
Эрх дуусах огноо: 2023-02-06
Буцах