Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Азийн бүргэд ХХК
Эрхийн дугаар: 2015/013
Эрх авсан чиглэл:
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо:
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар:
Эрх дуусах огноо: 2021-08-06
Эрх сунгасан огноо: 2018-08-06
Эрх сунгасан шийдвэрийн нэр, дугаар: А/269 тоот тушаал
Буцах