Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Амьтан асралт ХХК
Эрхийн дугаар: 2016/016
Эрх авсан чиглэл: Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо:
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар:
Эрх дуусах огноо: 2021-08-06
Эрх сунгасан огноо: 2018-08-06
Эрх сунгасан шийдвэрийн нэр, дугаар: А/269 тоот тушаал
Буцах