Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Амьд байгаль асрал ТББ
Эрхийн дугаар: 170586
Эрх авсан чиглэл: Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Агнуур зохион байгуулалт хийх,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо: 2018-08-06
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: А/269 тоот тушаал
Эрх дуусах огноо: 2021-08-06
Буцах