Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Артемис монголиа ХХК
Эрхийн дугаар: 170583
Эрх авсан чиглэл:
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо: 2018-08-06
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: А/269 тоот тушаал
Эрх дуусах огноо: 2021-08-06
Буцах