Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Бат жангазин ХХК
Эрхийн дугаар: 170579
Эрх авсан чиглэл: Агнуур зохион байгуулалт хийх,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх олгосон огноо: 2018-08-06
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: А/269 тоот тушаал
Эрх дуусах огноо: 2021-08-06
Буцах