Мэргэжлийн байгууллага дэлгэрэнгүй харах
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Агнуур судлалын нийгэмлэг ТББ
Эрхийн дугаар: 160370
Эрх авсан чиглэл: Агнуур зохион байгуулалт хийх, Амьтны нөөц тархацыг тогтоох судалгаа, Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх,
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОНХЯ
Эрх олгосон огноо: 2016-10-14
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: А/73
Эрх дуусах огноо: 2023-02-06
Эрх сунгасан байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх сунгасан огноо: 2020-02-06
Эрх сунгасан шийдвэрийн нэр, дугаар: A/56
Буцах