Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Micromonosporaceae Дэлгэрэнгүй
2 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Streptosporangiaceae Streptosporangiaceae Дэлгэрэнгүй
3 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Dermacoccaceae Dermacoccaceae Дэлгэрэнгүй
4 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Glycomycetaceae Glycomycetaceae Дэлгэрэнгүй
5 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiaceae Nocardiaceae Дэлгэрэнгүй
6 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Pseudonocardiaceae Дэлгэрэнгүй
7 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Brevibacteriaceae Brevibacteriaceae Дэлгэрэнгүй
8 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Cryptosporangiaceae Cryptosporangiaceae Дэлгэрэнгүй
9 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiopsaceae Nocardiopsaceae Дэлгэрэнгүй
10 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Thermomonosporaceae Thermomonosporaceae Дэлгэрэнгүй