Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
21 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Гахай Suidae Дэлгэрэнгүй
22 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тэмээнийхэн Camelidae Дэлгэрэнгүй
23 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Bovidae Дэлгэрэнгүй
24 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Хүдэрийнхэн Moschidae Дэлгэрэнгүй
25 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Бугынхан Cervidae Дэлгэрэнгүй
26 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Гахуунтан Гахууныхан Gaviidae Дэлгэрэнгүй
27 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Шунгуурынхан Podicipedidae Дэлгэрэнгүй
28 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Хотонгийнхон Pelecanidae Дэлгэрэнгүй
29 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Гогойныхон Phalacrocoracidae Дэлгэрэнгүй
30 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Ardidae Дэлгэрэнгүй