Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Азийн бүргэд ХХК
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: PД:2801914
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Азийн бүргэд ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-18.001
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2018-01-12
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2018-03-26
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Хавирга
Гадаад улсын нэр: БНХАУ
Буцах