Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: РД:9104399
Утасны дугаар: Төслийн мэргэжилтэн Б.Сэр-Оддамба утас88069968
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрлийн дугаар: № Г 11.009 0000001
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2011-09-01
Буцах