Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Судалгааны зөвшөөрөл баталсан байгууллагын нэр: Нөмрөгийн Дархан Цаазат Газрын хамгаалалтын захиргаа
Судалгааны зөвшөөрөл баталсан огноо: 2018-08-01
Судалгааны зөвшөөрөл баталсан шийдвэрийн нэр, дугаар: Хамтран ажиллах гэрээ
Захиалагч байгууллагын нэр: Нөмрөгийн Дархан Цаазат Газрын хамгаалалтын захиргаа
Судалгааны төрөл: Амьтны менежментийн төлөвлөгөөний судалгаа
Судалгааны нэр: Нөмрөгийн Дархан цаазат газрын ойн туруутны тооллого
Судалгаа хийсэн хугацаа: 2018-10-20-26
Судалгаа хамрах нутаг дэвсгэр: Нөмрөгийн ДЦГ-ын нутаг дэвсгэр болон орчны бүс
Судалгааны ажил гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: "Био Ресурс" ХХК амьтны мэргэжлийн байгууллага
Судалгаа хийсэн судлаачид: Б. Мөнхболд Г. Довчиндорж
Судалгааны ажлын зорилго: Нөмрөгийн дархан цаазат газрын ойн туруутан амьтдын тархац байршил болон тоо толгойн өнөөгийн байдлыг тодруулах
Судалгааны ажлын тайлангийн хураангуй: Бидний судалгаагаар Хар мөрний хандгай Нөмрөгийн ДЦГ болон орчны бүсийн 254,541 га талбайд тархжээ.
Судалгааны ажлын тайлан: Тайлан харах