Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus nikolskyi Acanthametropus sp. Дэлгэрэнгүй
2 Actinobacteria Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinomadura sp. Actinomadura sp. Дэлгэрэнгүй
3 Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Actinoplanes sp. Actinoplanes sp. Дэлгэрэнгүй
4 Шавж Хоовгон Тор нэхэгч хоовгон Aethaloptera evanescens Aethaloptera evanescens Дэлгэрэнгүй
5 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Agabus angusi Agabus angusi Дэлгэрэнгүй
6 Шавж Хоовгон Glossosomatidae Agapetus bidens Agapetus bidens Дэлгэрэнгүй
7 Шавж Хаварч Perlidae Agnetina brevipennis Agnetina sp. Дэлгэрэнгүй
8 Шавж Хоовгон Hydroptilidae Agraylea multipunctata Agraylea multipunctata Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Alces americanus Alces americanus Дэлгэрэнгүй
10 Шавж Хоовгон Apataniidae Allomyia sajanensis Allomyia sajanensis Дэлгэрэнгүй