Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus nikolskyi Acanthametropus sp. Дэлгэрэнгүй
2 Шавж Өдөрч Ameletidae Ameletus cedresis Ameletus sp. Дэлгэрэнгүй
3 Шавж Хоовгон Apataniidae Allomyia sajanensis Allomyia sajanensis Дэлгэрэнгүй
4 Шавж Хоовгон Apataniidae Apatania crymophila Apatania crymophila Дэлгэрэнгүй
5 Bacilli Bacillales Bacillaceae Bacillus sp. Bacillus sp. Дэлгэрэнгүй
6 Шавж Өдөрч Baetidae Procloeon pennulatum Procloeon sp. Дэлгэрэнгүй
7 Шавж Өдөрч Baetidae Pseudocloeon fenestratum Pseudocloeon sp. Дэлгэрэнгүй
8 Шавж Өдөрч Baetidae Baetis mongolicus Baetis sp. Дэлгэрэнгүй
9 Шавж Өдөрч Baetidae Baetopus asiaticus Baetopus sp. Дэлгэрэнгүй
10 Шавж Өдөрч Baetidae Centroptilum kazlauskasi Centroptilum sp. Дэлгэрэнгүй