Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Яст загас Яргайтан Хадрангийхан Thymallus grubei Амарын хадран Дэлгэрэнгүй
2 Яст загас Яргайтан Хулдынхан Hucho taimen Ердийн тул Дэлгэрэнгүй
3 Яст загас Яргайтан Цагаасагынхан Coregonus lavaretus pidschian Цагаан загас Дэлгэрэнгүй
4 Яст загас Яргайтан Хадрангийхан Thymallus brevirostris Монгол Хадран Дэлгэрэнгүй
5 Яст загас Яргайтан Хадрангийхан Thymallus nigrescens Хөвсгөл хадран Дэлгэрэнгүй
6 Яст загас Яргайтан Хулдынхан Brachymystax lenok Шөвгөр хоншоорт зэвэг Дэлгэрэнгүй
7 Яст загас Яргайтан Цагаасагынхан Coregonus chadary Цагаан хадир Дэлгэрэнгүй
8 Яст загас Яргайтан Цагаасагынхан Coregonus autumnalis Байгалийн омуль (Омоль) Дэлгэрэнгүй
9 Яст загас Яргайтан Хадрангийхан Thymallus arcticus Шивэр Хадран (Сибирийн хадран) Дэлгэрэнгүй
10 Яст загас Яргайтан Цагаасагынхан Coregonus peled Цагаан зарам Дэлгэрэнгүй