Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
71 Хануур хорхой Rhynchobdellida Glossiphoniidae Protoclepsis sp. Protoclepsis sp. Дэлгэрэнгүй
72 Хануур хорхой Rhynchobdellida Piscicolidae Piscicola sp. Piscicola sp. Дэлгэрэнгүй
73 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Strauchbufo raddei Монгол бах Дэлгэрэнгүй
74 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Bufotes pewzowi Певцовын бах (Зүүнгарын бах) Дэлгэрэнгүй
75 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Bufotes pewzowi Певцовын бах (Зүүнгарын бах) Дэлгэрэнгүй
76 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Bufotes pewzowi Певцовын бах (Зүүнгарын бах) Дэлгэрэнгүй
77 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Модны мэлхий Dryophytes japonicus Модны мэлхий (Алс дорнодын модны мэлхий) Дэлгэрэнгүй
78 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Модны мэлхий Dryophytes japonicus Модны мэлхий (Алс дорнодын модны мэлхий) Дэлгэрэнгүй
79 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Модны мэлхий Dryophytes japonicus Модны мэлхий (Алс дорнодын модны мэлхий) Дэлгэрэнгүй
80 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Rana chensinensis Дорнодын мэлхий  Дэлгэрэнгүй