Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
691 Шувуу Өрөвтастан Өрөвтасынхан Ciconia nigra Хар өрөвтас Дэлгэрэнгүй
692 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Streptopelia decaocto Буулгат хүүрзгэнэ Дэлгэрэнгүй
693 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Streptopelia orientalis Дорнын хүүрзгэнэ Дэлгэрэнгүй
694 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Columba palumbus Ойн тагтаа Дэлгэрэнгүй
695 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Spilopelia senegalensis Өөдсөн хүүрзгэнэ Дэлгэрэнгүй
696 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Streptopelia turtur Өрнийн хүүрзгэнэ Дэлгэрэнгүй
697 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Columba rupestris Хадны тагтаа Дэлгэрэнгүй
698 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Columba livia Хөхвөр тагтаа Дэлгэрэнгүй
699 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Columba livia Хөхвөр тагтаа Дэлгэрэнгүй
700 Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Columba oenas Хүнхэл тагтаа Дэлгэрэнгүй