Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
61 Шавж Хатуу далавчтан Усны сэгч цох Enochrus bicolor Enochrus bicolor Дэлгэрэнгүй
62 Bacilli Lactobacillales Enterococcaceae Enterococcus sp. Enterococcus sp. Дэлгэрэнгүй
63 Шавж Өдөрч Heptageniidae Epeorus (Belovius) pellucidus Epeorus sp. Дэлгэрэнгүй
64 Шавж Өдөрч Ephemeridae Ephemera orientalis Ephemera sp. Дэлгэрэнгүй
65 Шавж Өдөрч Ephemerellidae Ephemerella (Uracanthella) Ephemerella lenoki Дэлгэрэнгүй
66 Шавж Өдөрч Ephemerellidae Ephemerella (D.) lepnevae Ephemerella sp. Дэлгэрэнгүй
67 Шавж Өдөрч Polymitarcyidae Ephoron (Eopolymitarcys) nigridorsum Ephoron sp. Дэлгэрэнгүй
68 Шавж Хаварч Capniidae Eucapnopsis brevicauda Eucapnopsis sp. Дэлгэрэнгүй
69 Шавж Хаварч Perlodidae Filchneria mongolica Filchneria sp. Дэлгэрэнгүй
70 Хануур хорхой Rhynchobdellida Glossiphoniidae Glossiphonia sp. Glossiphonia sp. Дэлгэрэнгүй