Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
51 Actinobacteria Actinomycetales Cryptosporangiaceae Cryptosporangium sp. Cryptosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
52 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Cybister tripunctatus Cybister tripunctatus Дэлгэрэнгүй
53 Maxillopoda Сэлүүр хөлт хавч Cyclopidae Cyclops sp. Cyclops sp. Дэлгэрэнгүй
54 Заламгай хөлт хавч Салаа сахалт хавч Daphniidae Daphnia sp. Daphnia sp. Дэлгэрэнгүй
55 Шавж Хаварч Perlodidae Diura bicaudata Diura sp. Дэлгэрэнгүй
56 Шавж Хатуу далавчтан Навчич цох Donacia clavareaui Donacia clavareaui Дэлгэрэнгүй
57 Шавж Өдөрч Ephemerellidae Drunella cryptomeria Drunella sp. Дэлгэрэнгүй
58 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Dytiscus dauricus Dytiscus dauricus Дэлгэрэнгүй
59 Шавж Хоовгон Limnephilidae Ecclisomyia digitata Ecclisomyia digitata Дэлгэрэнгүй
60 Шавж Өдөрч Heptageniidae Ecdyonurus klugei Ecdyonurus sp. Дэлгэрэнгүй