Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
41 Шавж Өдөрч Baetidae Centroptilum kazlauskasi Centroptilum sp. Дэлгэрэнгүй
42 Шавж Хоовгон Leptoceridae Ceraclea albimacula Ceraclea albimacula Дэлгэрэнгүй
43 Шавж Хатуу далавчтан Усны сэгч цох Cercyon bifenestratus Cercyon bifenestratus Дэлгэрэнгүй
44 Шавж Хоовгон Limnephilidae Chaetopteryx sahlbergi Chaetopteryx sahlbergi Дэлгэрэнгүй
45 Шавж Хоовгон Тор нэхэгч хоовгон Cheumatopsyche capitella Cheumatopsyche capitella Дэлгэрэнгүй
46 Шавж Өдөрч Leptophlebiidae Choroterpes (Euthraulus) altioculus Choroterpes sp. Дэлгэрэнгүй
47 Шавж Өдөрч Heptageniidae Cinygmula cava Cinygmula sp. Дэлгэрэнгүй
48 Шавж Өдөрч Baetidae Cloeon (Procloeon) macronyx Cloeon sp. Дэлгэрэнгүй
49 Шавж Хоовгон Limnephilidae Colpotaulius incisus Colpotaulius incisus Дэлгэрэнгүй
50 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Colymbetes dahuricus Colymbetes dahuricus Дэлгэрэнгүй