Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
41 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Eremias argus Монгол гүрвэл Дэлгэрэнгүй
42 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Eremias arguta Толбот гүрвэл Дэлгэрэнгүй
43 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Eremias arguta Толбот гүрвэл Дэлгэрэнгүй
44 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Eremias arguta Толбот гүрвэл Дэлгэрэнгүй
45 Мөлхөгч Хайрстан Загалмайт могой Vipera berus Эгэл загалмайт могой Дэлгэрэнгүй
46 Мөлхөгч Хайрстан Загалмайт могой Vipera berus Эгэл загалмайт могой Дэлгэрэнгүй
47 Мөлхөгч Хайрстан Загалмайт могой Vipera berus Эгэл загалмайт могой Дэлгэрэнгүй
48 Мөлхөгч Хайрстан Замба гүрвэл Laudakia stoliczkana Замба гүрвэл Дэлгэрэнгүй
49 Мөлхөгч Хайрстан Замба гүрвэл Laudakia stoliczkana Замба гүрвэл Дэлгэрэнгүй
50 Мөлхөгч Хайрстан Замба гүрвэл Phrynocephalus helioscopus Тойрмын хонин гүрвэл Дэлгэрэнгүй