Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
11 Шавж Хаварч Chloroperlidae Alloperla deminuta Alloperla sp. Дэлгэрэнгүй
12 Шавж Өдөрч Ameletidae Ameletus cedresis Ameletus sp. Дэлгэрэнгүй
13 Шавж Хаварч Nemouridae Amphinemura borealis Amphinemura sp. Дэлгэрэнгүй
14 Шавж Хоовгон Тор нэхэгч хоовгон Amphipsyche proluta Amphipsyche proluta Дэлгэрэнгүй
15 Шавж Хоовгон Limnephilidae Anabolia appendix Anabolia appendix Дэлгэрэнгүй
16 Шавж Хоовгон Limnephilidae Anisogamodes flavipunctatus Anisogamodes flavipunctatus Дэлгэрэнгүй
17 Шавж Хоовгон Limnephilidae Annitella obscurata Annitella obscurata Дэлгэрэнгүй
18 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Anodonta sp. Anodonta sp. Дэлгэрэнгүй
19 Шавж Хоовгон Apataniidae Apatania crymophila Apatania crymophila Дэлгэрэнгүй
20 Шавж Хоовгон Goeridae Archithremma ulachensis Archithremma ulachensis Дэлгэрэнгүй