Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Thermomonosporaceae - Thermomonosporaceae
Төрлийн нэр: Actinomadura - Actinomadura
Зүйлийн нэр: Actinomadura sp. - Actinomadura sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах